Prejemnik podpore

iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (ukrep 6.1).

Petra Slamič je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Kmetija je na javnem razpisu za mladega prevzemnika kandidirala za nakup mehanizacije ter za nakup opreme za dvig kakovosti proizvodov na področju vinarstva.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Povečanje proizvodnih kapacitet predvsem pašnikov za potrebe paše živali, ki so vključene v ukrep Ekološkega kmetovanja. Nakup mehanizacije za kvalitetno spravilo voluminozne krme iz travnikov. Nakup kletarske opreme za dvig kakovosti vina in prehod na stekleničeno vino z zaščiteno označbo porekla, Teran PTP. Izdelava spletne strani za promocijo kmetije. Z lastnimi sredstvi nadaljujemo širitev kmetije z obnovo vinogradov, s širjenjem živinoreje z različnimi živalskimi vrstami, ovce, koze govedo in kopitarji.

CILJI

  • zagotoviti kvalitetnejšo ekološko meso;
  • povečati lokalno samooskrbo;
  • promovirati zdravo ekološko prehranjevanje.
  • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva;
  • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in  varstvo okolja.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela;
  • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje.
  • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.